අපි ජල අංශයේ solutions ලදායී විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු

රබර් වේල්ල

රබර් වේල්ල

1

රබර් වේල්ල බංග්ලාදේශයේ බී.අයි.සී.

සෝනායි රබර් වේල්ල (L = 45m, H = 4m)

රබර් වේල්ල බංග්ලාදේශයේ බී.අයි.සී.

බක්ඛාලි රබර් වේල්ල
(L = 84m, H = 3.5m, දෙපස ජලය රඳවා තබා ගැනීම)

4
2

රබර් වේල්ල බංග්ලාදේශයේ බී.අයි.සී.

Kaoraid රබර් වේල්ල (L = 25m, H = 3m)

රබර් වේල්ල බංග්ලාදේශයේ බී.අයි.සී.

සෝනායි නාඩි රබර් වේල්ල (L = 54m, H = 3.5m)

ffa
qqa

රබර් වේල්ල බංග්ලාදේශයේ බී.අයි.සී.

ඩබ්ලිව්.එම්.සී.ඒ පිහිටුවීමට බී.අයි.සී. උදව් කළ අතර බංග්ලාදේශයේ විධායක ඉංජිනේරුවන් සඳහා පුහුණු වැඩසටහනක් ඉදිරිපත් කළේය

රබර් වේල්ල වියට්නාමයේ BIC විසින් ඉදිකරන ලදි

BIC 1997 දී වියට්නාමයේ පළමු රබර් වේල්ල ඉදි කළේය (L = 25m, H = 2m)

12
3

රබර් වේල්ල වියට්නාමයේ BIC විසින් ඉදිකරන ලදි

වියට්නාමයේ BIC විසින් ඉදිකරන ලද අනෙකුත් රබර් වේලි

තායිලන්තයේ BIC විසින් ඉදිකරන ලද රබර් වේල්ල

තායිලන්තයේ L = 60m, H = 2.3m සහිත රබර් වේල්ල BIC විසින් හානි වූ බැවින් නැවත ගොඩනඟා ඇත, ඊට පෙර එය මුලින්ම අධීක්ෂණ සමාගමක් විසින් ඉදිකරන ලද්දකි.

3
2

තායිලන්තයේ BIC විසින් ඉදිකරන ලද රබර් වේල්ල

තායිලන්තයේ L = 93m, H = 4.15m සහිත මෙම රබර් වේල්ල මුලින් අධීක්ෂණ සමාගමක් විසින් ඉදිකරන ලද අතර එය 2009 මාර්තු 9 වන දින BIC විසින් නැවත ගොඩනඟන ලදී.

කෙන්යාවේ BIC විසින් ඉදිකරන ලද රබර් වේල්ල

1997 දී ජාත්‍යන්තර කීර්තිමත් විදේශීය සමාගමක් විසින් අප්‍රිකාවේ පළමු රබර් වේල්ල 2007 දී පුපුරා ගිය අතර එය අලුත්වැඩියා කළ නොහැකි විය. එය 2010 පෙබරවාරි 2 වන දින බීජිං අයිඩබ්ලිව්එච්ආර් සංස්ථාව විසින් නැවත ස්ථාපනය කර ආරම්භ කරන ලදී. වේල්ලේ දිග මීටර් 49.5 කි; වේල්ලේ උස මීටර් 2.25 කි.

12
5

මියන්මාරයේ ඊපීසී පදනම මත රබර් වේලි ව්‍යාපෘතිය

වෙට්කාමු රබර් වේල්ල (මීටර් 20 ක් දිග, මීටර් 2.3 ක් උස, ජලය පිරවීම

මියන්මාරයේ ඊපීසී පදනම මත රබර් වේලි ව්‍යාපෘතිය

එන්ගා ලයික් රබර් වේල්ල (මීටර 64 ක් දිග, මීටර් 1.5 ක් උස, වාතය උද්ධමනය)

6
1

මියන්මාරයේ ඊපීසී පදනම මත රබර් වේලි ව්‍යාපෘතිය

අඩවියේ රබර් වේල්ල ඉදිකිරීම