අපි ජල අංශයේ solutions ලදායී විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු

ජුනි 2019 සේවා යෝජකයා බෝරා එච්ඊඩී නියමු ව්‍යාපෘති වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න

ජුනි මාසයේදී ස්ථාපනය සාර්ථකව නිම කිරීමෙන් පසු සේවා යෝජකයා විසින් අඩවි ප්‍රගතිය තහවුරු කර ඇති අතර එච්.ඊ.ඩී වේල්ලේ අත්හදා බැලීම් (ජලාශ ධාරිතාවෙන් අඩක් යටතේ) පිළිබඳව සෑහීමකට පත්විය. HED අත්හදා බැලීමෙන් පසු (පූර්ණ ජලාශ ධාරිතාව යටතේ) වර්ෂාපතනයෙන් පසු ව්‍යාපෘතිය භාර දෙනු ඇත.

20190905094630_5352

20190905094650_2539

20190905094642_2227


තැපැල් කාලය: මාර්තු -17-2020