අපි ජල අංශයේ solutions ලදායී විසඳුම් ලබා දෙන්නෙමු

බහාලුම් ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රය

  • Introduction of Containerized Water Treatment Plant

    බහාලුම් ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රය හඳුන්වාදීම

    බහාලුම් ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රය හඳුන්වාදීම බහාලුම් ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රය යනු බීජිං අයිඩබ්ලිව්එච්ආර් සංස්ථාව (බීඅයිසී) විසින් සංවර්ධනය කරන ලද සම්මත බහාලුම් නිෂ්පාදනයක් වේ. එය නිර්මාණය කර ඇත්තේ කුඩා ජල ප්‍රමාණයකට ප්‍රතිකාර කිරීම සඳහා ය. බහාලුම් ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රය වර්ග දෙකකට බෙදා ඇත: (1) නැවත භාවිතා කිරීම සඳහා අපජල පවිත්‍රකරණය: (බහාලුම් අපද්‍රව්‍ය-ජල පිරිපහදු යන්ත්‍රය); (2) අනෙක් කාරණය නම් පානීය ජලය පිරිසිදු කිරීම; (බහාලුම් ජල පවිත්‍රාගාරය) ...